Podmínky pro využívání online služeb Travelex

Kdo jsme

Travelex Czech Republic a.s., se sídlem Národní 60/28, Praha 1, PSČ 111 21, Česká republika, IČO: 416 93 914, DIČ: 416 93 914

Můžete nás kontaktovat na adrese: onlineorder@travelex.cz

 

Používání webových stránek

Tento webový portál www.travelex.cz (dále jen „Webové stránky“) provozuje společnost Travelex Czech Republic a.s. (dále jen „Travelex“ či kontextově vhodné tvary zájmen „my“ a „náš“) vlastním jménem a jménem svých mateřských a dceřiných společností (souhrnně jen „skupina Travelex“). Přístup je poskytován výhradně v souladu s těmito Podmínkami pro využívání online služeb Travelex. Před využíváním Webových stránek si tyto podmínky prosím důkladně prostudujte. Využíváním Webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s těmito podmínkami pro využívání online služeb Travelex nesouhlasíte, Webové stránky prosím nepoužívejte.

Informace o autorských právech

Autorská práva k dílům, vyskytujícím se na Webových stránkách, včetně autorských práv k veškerému softwaru, návrhům, textům, obrazovému materiálu, zvukovým nahrávkám, animacím a videosekvencím, jsou s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak, vlastnictvím společnosti Travelex nebo jsme oprávněni je užívat na základě udělené licence. Webové stránky a funkce, které nabízejí, jste oprávněni používat pro osobní potřebu. Webové stránky ani žádnou část jejich obsahu nejste oprávněni kopírovat, přenášet, zobrazovat, provádět či distribuovat (za úplatu ani bezplatně), udílet k ní licence, pozměňovat, uchovávat či jinak využívat za jakýmikoliv jinými účely. Pro osobní potřebu jste nicméně oprávněni tisknout si kopie částí Webových stránek či je ukládat na vlastní zařízení. Papírové ani digitální kopie jakéhokoliv obsahu Webových stránek, které si vytisknete či stáhnete, nejste oprávněni nijak upravovat ani využívat související obrazový materiál, zvukové nahrávky, animace a videosekvence odděleně od průvodního textu. Žádné části Webových stránek nejste za žádných okolností oprávněni využívat ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti Travelex.

V případě, že si vytisknete či stáhnete jakoukoliv část Webových stránek způsobem odporujícím těmto podmínkám pro využívání online služeb Travelex, přestáváte být tímto okamžikem oprávněni Webové stránky využívat a takto pořízené kopie obsahu Webových stránek jste povinni dle svých možností navrátit ti zničit.

Odkazování na Webové stránky (ať již na hlavní stránku portálu či jeho jinou část a včetně odkazů v rámech) je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Travelex.

Informace o obchodních známkách

„Travelex™“ a „The Worldwide Money Logo™“ jsou registrované obchodní známky skupiny Travelex. Další používaná slova a symboly sloužící k identifikaci původu zboží či služeb jsou obchodními známkami příslušných vlastníků.

Webový obsah a materiály

Informace, materiály a služby obsažené na Webových stránkách se mohou podle potřeby i bez předchozího oznámení měnit. Ne všechny produkty a služby jsou dostupné ve všech geografických lokalitách. Možnost využívat konkrétní produkty a služby je podmíněna konečným posouzením a schválením společností Travelex. Informace, produkty a služby na Webových stránkách je společnost Travelex oprávněna podle potřeby upravovat či ukončit jejich poskytování. Veškeré datované informace jsou poskytovány výhradně k datu jejich zveřejnění a společnost Travelex nepřejímá žádnou odpovědnost za aktualizaci či upravování těchto informací. Zároveň platí, že nabízením informací, produktů či služeb prostřednictvím Webových stránek společnost Travelex nevybízí k využívání těchto informací, produktů a služeb v jurisdikcích, kde je poskytování těchto informací, produktů a služeb nezákonné.

Odkazy na jiné webové portály

Odkazy na webové portály třetích stran slouží výhradně jen jako poukazy na zdroj informací o tématech nebo službách, které mohou být pro uživatele Webových stránek užitečné. Společnost Travelex nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových portálů. Odkazováním na externí portály nepřejímáme žádnou odpovědnost za názory, myšlenky, produkty, informace nebo služby nabízené na těchto portálech ani nečiníme žádná prohlášení ve vztahu k obsahu těchto portálů. Tyto odkazy poskytujeme pouze jako možnou pomůcku pro naše uživatele. Při návštěvě externích portálů jste povinni dodržovat podmínky vyžadované jejich provozovateli. Společnost Travelex neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně obsahu takovýchto webových portálů.

Ukončení přístupu k Webovým stránkám

V případě porušení jakéhokoliv z ustanovení těchto podmínek pro využívání online služeb Travelex z Vaší strany a dalších případech je společnost Travelex oprávněna kdykoliv a i bez předchozího oznámení zrušit Váš přístup k Webovým stránkám či jejich částem, a zabránit Vám tak v jejich využívání. Společnost Travelex si vyhrazuje právo provozování Webových stránek kdykoliv ukončit, a to i bez předchozího oznámení.

Kontaktní údaje

V případě veškerých záležitostí, týkajících se materiálů, uveřejněných na Webových stránkách, nás kontaktujte na adrese info@travelex.cz

 

Rezervace finančních prostředků

Tato internetová objednávková služba (dále jen „Služba“) je zajišťována společností Travelex Czech Republic a.s.

Tyto podmínky upravují pravidla využívání internetové objednávkové služby, poskytované na Webových stránkách, jež umožňuje rezervaci bankovek v cizí měně  (souhrnně dále jen „Finanční prostředky“) pomocí online nástrojů. 

Využívání Služby

Služba je dostupná pouze pro fyzické osoby starší osmnácti (18) let, které bydlí v České republice a přistupují ke Službě z jejího území. Služba může být využívána výhradně k rezervaci Finančních prostředků na dovolenou či pracovní cesty, a nikoliv ke spekulacím, investicím či jiným účelům. Rezervací Finančních prostředků u společnosti Travelex potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky pro využívání online služeb, porozuměli jim, budete se jimi řídit a zavazujete se dodržovat rovněž i veškeré další všeobecně platné právní předpisy.

Služba je dostupná pouze pro měny aktuálně uvedené v systému na objednávkové obrazovce. Pro veškeré objednávky platí minimální hranice ve výši 500 CZK a maximální limit ve výši 300 000 CZK na osobu a objednávku. Dostupný objem prostředků ve zvolné měně může být rovněž omezen dalšími měnovými a konverzními limity, jakož i požadavkem na splnění všech platných právních předpisů ze strany zákazníka, a to včetně předpisů upravujících problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti.

Upozorňujeme, že kurzy uvedené na Webových stránkách, jsou stanovovány nezávisle na kurzech nabízených na pobočkách, a mohou se tedy lišit. Kurzy, nabízené na našich Webových stránkách, jsou na pobočkách k dispozici pouze po předchozím objednání vybrané měny prostřednictvím Webových stránek.

Zadání objednávky

Při zadávání nové objednávky máte možnost si zvolit, zda si objednávku budete chtít vyzvednout na některém z výdejních míst, uvedených v průběžně aktualizovaném seznamu na webovém objednávkovém formuláři.

Objednávku lze zadat až 14 dnů před plánovaným datem vyzvednutí. V případě, že Vaši objednávku obdržíme a následně potvrdíme před 15:00 SEČ/SELČ, budou obnosy ve vybraných měnách připraveny k vyzvednutí po uplynutí 24 hodin. Obnosy ve všech ostatních měnách budou v případě, že Vaši objednávku obdržíme a následně potvrdíme před 15:00 SEČ/SELČ, připraveny k vyzvednutí po 3 dnech.

Při zadávání objednávky se řiďte pokyny na rezervační obrazovce. Po otevření rezervační obrazovky je objednávku třeba dokončit během dvaceti (20) minut; po uplynutí této doby může vypršet platnost příslušné relace a objednávkový proces bude třeba zahájit znovu. Chyby a nepřesnosti ve své objednávce můžete opravit kdykoliv před kliknutím na tlačítko „Potvrdit rezervaci měny“ v okně se souhrnným přehledem objednávky. V našem webovém rezervačním formuláři není třeba zadávat žádné platební údaje – úhrada objednávky proběhne až v okamžiku jejího vyzvednutí.

Směnné kurzy: Směnné kurzy, uváděné na našich stránkách, jsou aktualizovány v reálném čase a mohou se měnit. Kurzy, uvedené ve Vaší objednávce, slouží jako orientační informace o tom, jaký kurz můžete očekávat ve vybrané pobočce společnosti Travelex. Rádi bychom Vás upozornili, že tento kurz se před potvrzením Vaší objednávky může změnit (oběma směry), a to i v rámci jednoho dne. V případě, že kurz nabízený zvolenou pobočkou společnosti Travelex zákazníkům bez předchozí rezervace bude výhodnější, nežli kurz v okamžiku potvrzení Vaší rezervace, máte právo využít pro svou objednávku tento výhodnější kurs.

Společnost Travelex si vyhrazuje právo požadovat od Vás kdykoliv podle potřeby dodatečné informace za účelem vyřízení Vaší objednávky či splnění předepsaných zákonných požadavků. Zadáním objednávky potvrzujete, že informace, jež jste v objednávce uvedli, jsou ve všech ohledech pravdivé a správné. Systém následně zobrazí potvrzení objednávky spolu s přehledem jejího obsahu. Tato obrazovka potvrzuje přijetí Vaší objednávky k posouzení. Společnost Travelex je oprávněna kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů Vaši objednávku či její část odmítnout vyřídit. Smluvní vztah mezi námi a Vámi vzniká teprve po odeslání potvrzujícího e-mailu s informací, že Vaši objednávku přijímáme. Okno s potvrzením přijetí objednávky k posouzení si pro vlastní potřebu můžete vytisknout; e-mail se závazným potvrzením objednávky si prosím vytiskněte či uložte na bezpečném místě – jedná se o jediný doklad o Vaší objednávce!

Vyzvednutí Finančních prostředků

Úhrada objednaných Finančních prostředků proběhne v okamžiku jejich vyzvednutí. Objednávky mohou být vyzvednuty pouze osobou, zadanou do objednávkového formuláře a na pobočce společnosti Travelex, uvedené v potvrzujícím e-mailu. Vyzvednutí je možné během otvírací doby zvolené pobočky. Informace o otvírací době zvolené pobočky Vám budou sděleny v okamžiku objednávky a rovněž jsou dostupné na webových stránkách. Před odjezdem na cesty si prosím vyhraďte dostatek času na vyzvednutí své objednávky.

Při vyzvedávání objednávky budete kvůli ověření totožnosti vyzváni k předložení platného pasu nebo identifikační karty EU (občanského průkazu). V závislosti na obsahu Vaší objednávky si společnost Travelex vyhrazuje právo požadovat další informace a identifikační údaje (například adresu pobytu) v souladu s platnými předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jméno, uvedené na platební kartě, použité k nákupu, musí odpovídat jménu na použitých dokladech totožnosti. Za účelem splnění požadavků vyplývajících z předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, dalších právních předpisů a vnitřních zásad pro snižování rizik a podvodných transakcí si společnost Travelex vyhrazuje právo pořídit si při vyzvedávání Vaší objednávky kopie Vámi použitých dokladů totožnosti a platební karty.

Poplatky

Při vyzvedávání objednávky můžete její cenu uhradit buď v hotovosti, anebo kartami VISA, nebo Mastercard, na nichž je dostatečná rezerva k uhrazení částky, odpovídající výši Vaší objednávky a případných administrativních poplatků.

Při platbě kartou Vám bude účtován poplatek ve výši 4%. Při použití kreditních či debetních karet Vám vystavitel karty může účtovat poplatek za výběr, který bude uveden jako samostatná položka na bankovním výpisu z účtu, k němuž byla karta vystavena.]

Propagační akce

Bleskové nabídky

Bleskovou nabídkou se rozumí propagační akce společnosti Travelex, dostupné po krátký časový úsek (může se jednat například o akční kurz na britské libry platný po dobu jedné hodiny nebo akční kurz na americký dolar, nabízený hodinu a půl. Tyto akce jsou známy též jako „šťastná hodinka“, přičemž zbývající čas platnosti akční nabídky je odpočítáván pomocí speciálního ukazatele na Webových stránkách (dále jen „Odpočet“).

Společnost Travelex Vám může podle svého uvážení na webových stránkách předkládat Bleskové nabídky, pro něž platí následující zvláštní ustanovení:

  1. Blesková nabídka platí pouze pro online objednávky učiněné prostřednictvím Webových stránek před uplynutím doby uvedené na Odpočtu. V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili, že vzhledem k době nutné pro nahrání kurzů na Webové stránky může být Blesková nabídka k dispozici až deset (10) minut před plánovaným začátkem Odpočtu a pět (5) minut po jeho skončení. Účelem tohoto opatření je zajistit, aby Blesková nabídka byla k dispozici po celou dobu naplánované propagační akce.
  2. Blesková nabídka se v určitý okamžik může vztahovat na více než jednu měnu, vždy však při zohlednění údajů na Odpočtu.
  3. K využití kurzu, vypsaného v rámci Bleskové nabídky, stačí zadat částku v příslušné měně, na niž se Blesková nabídka vztahuje, do objednávkového formuláře – pokud objednávku následně potvrdíte kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup měny“ při dodržení limitů uvedených na Odpočtu, automaticky se pro ni použije akční směnný kurz.
  4. Pokud objednávku nepotvrdíte kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup měny“ před vypršením Odpočtu, objeví se následující upozornění: „Došlo ke změně směnného kurzu. Případné změny si prosím prohlédněte v přehledu objednávky.“ Pokud budete dále pokračovat v objednávkovém procesu, použije se na Vaši objednávku nový směnný kurs a nikoliv akční kurs garantovaný v rámci Bleskové nabídky.

Propagační kódy

Společnost Travelex či její přidružené organizace Vám na základě vlastního uvážení mohou poskytnout zvláštní propagační kódy, jež lze využít na Webových stránkách. Platnost některých propagačních kódů může být časově omezena. Společnost Travelex nezaručuje dostupnost propagačních kódů ani konkrétní podmínky takovýchto nabídek.

Pokud obdržíte propagační kód od přidružené organizace, přečtěte si prosím konkrétní podmínky pro tuto akci vydané poskytovatelem kódu.

Právo na storno

Svou objednávku můžete kdykoliv před jejím vyzvednutím stornovat kontaktováním pobočky společnosti Travelex uvedené v e-mailovém potvrzení. Pokud svou objednávku nestornujete a na vybrané pobočce společnosti Travelex si ji nevyzvednete do 72 hodin od doby vyzvednutí, bude Vaše objednávka označena jako nevyzvednutá.

Opravy a reklamace

Potřebujete-li provést určité změny ve své objednávce po kliknutí na tlačítko „Potvrdit rezervaci měny“, kontaktujte prosím pobočku společnosti Travelex uvedenou v e-mailovém potvrzení.

V případě jakýchkoliv připomínek či reklamací nás kontaktujte na adrese onlineorder@travelex.cz

 

Práva třetích stran

Při zadávání objednávky Finančních prostředků uzavíráme smlouvu přímo s Vámi jako fyzickou osobou. Žádná ustanovení těchto podmínek nezakládají žádná práva třetím stranám ani právo vymáhat tyto podmínky.

Osobní údaje a bezpečnost plateb

Prohlášení o všeobecných obchodních podmínkách
Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, které nám předáte nebo jinak poskytnete při zadávání objednávky. Přečtěte si Oznámení o ochraně osobních údajů, kde je podrobně popsáno, jak osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme. Pokud si objednáte nebo koupíte výrobky a služby Travelex, Oznámení o ochraně osobních údajů bude součástí Vaší smlouvy se společností Travelex.

Omezení naší odpovědnosti

Veškerý obsah a veškeré služby, dostupné prostřednictvím Webových stránek, jsou poskytovány „jak leží a stojí“ a společnost Travelex nečiní v souvislosti s obsahem Webových stránek žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky. Zejména pak společnost Travelex neposkytuje žádné záruky toho, že obsah či služby nabízené prostřednictvím Webových stránek jsou přesné, vhodné k určitému účelu, spolehlivé, úplné, dostatečně výkonné, způsobilé, aktuální či prosté počítačových virů. Dále pak bez omezení předchozích ustanovení platí, že informační služby poskytované prostřednictvím Webových stránek jsou určeny pro turisty mířící na dovolenou, osoby na služebních cestách či další fyzické osoby nebo společnosti, které chtějí mít možnost realizace valutových plateb v zahraničí, a neměly by sloužit jako nástroj pro finanční spekulace či investice. Informační služby a další obsah na Webových stránkách nepředstavují doporučení, na něž je možné spoléhat. Společnost Travelex proto neručí za případnou újmu vzniknuvší v důsledku spoléhání se na tyto služby jakýmkoliv uživatele Webových stránek či osobou, která se mohla seznámit s jakoukoliv částí jejich obsahu. Zároveň nezaručujeme, že skutečně získáte služby, k nimž se zaregistrujete.

Při poskytování Služby postupujeme s přiměřenou péčí a odborností. Travelex nicméně nepřejímá žádnou odpovědnost v případech, že:

  1. nám při zadávání objednávky neposkytnete správné informace;
  2. nebudeme schopni splnit určitý závazek vůči Vám z důvodu selhání technického systému či z jiného důvodu, který nemůžeme v přiměřené míře ovlivnit, včetně války, teroristického činu, vládní intervence, živelní pohromy, průmyslového sporu a dalších situací;
  3. z důvodu využívání Webových stránek či Služby dojde k poškození Vašeho počítačového vybavení;
  4. dojde ke ztrátě informací či neoprávněnému použití dat z důvodu, že používáte šifrovací systémy nedosahující nejnižší námi doporučené úrovně; nebo
  5. na Vaší straně či v souvislosti s Vaším užíváním, prodlením při užívání či nemožností využít Webové stránky či Službu dojde ke vzniku jakýchkoliv nepřímých či následných škod, nároků, újmy apod., a to bez ohledu na příčiny této události.

Naše maximální odpovědnost vůči Vám v souvislosti s každým využitím Služby k objednání Finančních prostředků spočívá v nahrazení kupní ceny za příslušnou objednávku Finančních prostředků. Ustanovení omezující odpovědnost společnosti Travelex uvedená v těchto podmínkách pro využívání online služeb neplatí pro případ náhrady škody z důvodu smrti či zranění v důsledku nedbalosti společnosti Travelex a jejích zaměstnanců či zástupců či v případě podvodného jednání. Budou-li jakákoliv ustanovení těchto podmínek pro využívání online služeb (včetně ustanovení omezujících odpovědnost společnosti Travelex) shledána neplatnými či nevymahatelnými, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek. Žádná z předchozích ustanovení nijak neomezují Vaše zákonná práva.

Úpravy podmínek

Společnost Travelex je oprávněna kdykoliv s okamžitou účinností, bez předchozího oznámení a s platností pro budoucí objednávky změnit tyto podmínky pro využívání online služeb nebo pozastavit či ukončit fungování Webových stránek, aniž by jí tím vůči Vám vznikaly jakékoliv závazky. Dojde-li k úpravě těchto podmínek, bude aktualizované znění uveřejněno na Webových stránkách. Předpokládá se, že platné znění podmínek pro využívání online služeb budete průběžně kontrolovat a s veškerými změnami podmínek se seznámíte, neboť jsou pro Vás závazné. Používáním webových stránek, služby nebo zadáním objednávky po změně podmínek vyjadřujete svůj souhlas s aktualizovaným zněním.

Tyto podmínky pro využívání online služeb byly naposledy aktualizovány dne 23.05.2013

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Na náš smluvní vztah se vztahují právní předpisy České republiky. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou obou stran, budou předloženy k posouzení příslušným soudům v České republice. 

Global Web Sites