Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travelex

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naši síť směnáren, tyto webové stránky (dále jen „Webové stránky“) a telefonní linku služeb pro zákazníky provozuje společnost Travelex Czech Republic a.s., se sídlem Národní 60/28, Praha 1, PSČ 111 21, Česká republika (dále jen „Travelex“ nebo kontextově vhodné tvary zájmen „my“ či „náš“), vlastním jménem a jménem svých mateřských a dceřiných společností (souhrnně dále jen „skupina Travelex“). Travelex, jakožto společnost zpracovávající osobní údaje svých zákazníků, si je vědoma důležitosti ochrany těchto informací. Následující zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla, v souladu s nimiž budou nám poskytnuté osobní údaje zpracovávány, přičemž zohledňují naši snahu zajistit důvěrnost veškerých osobních údajů a poskytovat našim zákazníkům co nejlepší možné služby.

Kdy jsou osobní údaje shromažďovány?

O zadání či poskytnutí svých osobních údajů můžete být požádáni zaměstnanci našich směnáren, oddělení zákaznických služeb či při provádění určitých úkonů na našich Webových stránkách. V těchto situacích můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 1. informace poskytované při vyplňování formulářů (zejména pak Vaše jméno a příjmení, adresu a e-mail);
 2. informace o veškerých transakcích, které provedete na našich pobočkách, jakož i podrobnosti o vyřízení Vašich objednávek;
 3. informace poskytnuté při účasti ve výherních soutěžích pořádaných společností Travelex;
 4. informace získané v rámci dobrovolných anket sloužících za účely průzkumu trhu;
 5. podrobnosti o Vašich návštěvách Webových stránek a zdrojích, k nimž přistupujete (viz též kapitola Cookies níže); a
 6. rozhodnete-li se nás kontaktovat, můžeme si uchovat záznam této korespondence.

Užívání a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje, používáme výhradně k účelům, o nichž jsme Vás informovali a k nimž byly tyto údaje shromážděny, případně též dalším povoleným účelům ve smyslu platného znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) a dalších souvisejících právních předpisů. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu neurčitou, tzn. až do okamžiku, kdy se rozhodnete zrušit svůj souhlas s jejich zpracováváním udělený společností Travelex. Ve všech případech však osobní údaje uchováváme pouze po dobu, kdy je to nezbytně nutné za účelem, k němuž byly poskytnuty. Osobní údaje zpracováváme automaticky i ručně.

Poskytnete-li nám své osobní údaje při objednávce finančních prostředků či jiného zboží a služeb od společnosti Travelex, můžeme tyto údaje použít k následujícím účelům:

 1. realizace plateb a zpracování Vaší objednávky;
 2. splnění našich zákonných a regulačních povinností (včetně opatření v rámci prevence podvodného jednání a legalizace výnosů z trestné činnosti);
 3. splnění našich povinností vůči poskytovatelům produktů třetích stran v souladu se smluvními podmínkami poskytování jejich služeb;
 4. zasílání e-mailových informací o produktech a službách společnosti Travelex, které jsou podobné Vámi objednaným produktům či službám (pouze však tehdy, pokud jste neprojevili přání, že si tyto informace nepřejete zasílat);
 5. zasílání e-mailových upozornění, která jste si při registrací vyžádali;
 6. optimalizace způsobu zobrazování obsahu Webových stránek pro Vaši osobu a počítač;
 7. umožnění přístupu k interaktivním částem našich služeb, pokud se je rozhodnete využívat; a
 8. zasílání informací o změnách našich služeb.

Vaše osobní údaje, které shromáždíme prostřednictvím Webových stránek, můžeme na webových portálech třetích stran využít k cílenému zobrazování našich inzerátů, které jsou pro Vás vhodné. Poskytovatelům inzertních služeb, s nimiž spolupracujeme, nezpřístupňujeme žádné osobní údaje umožňující identifikaci uživatelů; můžeme jim nicméně poskytovat informace, které nám umožní oslovit námi požadovanou cílovou skupinu uživatelů.

Zajišťování aktuálnosti údajů

Snažíme se důsledně dbát na to, aby námi uchovávané informace o zákaznících byly přesné, aktuální a úplné. Žádostem našich zákazníků o aktualizaci nesprávných údajů se proto pokoušíme vyhovět v co nejkratší lhůtě.

Ochrana údajů pomocí zavedených bezpečnostních postupů

Rádi bychom Vás upozornili, že přenášení informací prostřednictvím internetu nelze nikdy považovat za zcela bezpečné. Přestože ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální úsilí, bezpečnost informací odeslaných na Webové stránky nemůžeme stoprocentně zaručit. Při zadávání objednávky po internetu nicméně veškerá komunikace probíhá pomocí zabezpečeného připojení a všechny Vaše osobní údaje jsou šifrovány, aby se zajistila jejich maximální bezpečnost.

Po přijetí Vašich osobních údajů aplikujeme striktní bezpečnostní zásady a postupy s cílem zabránit neoprávněnému přístupu. V případech, kdy je společnost Travelex nucena pořizovat záznamy Vašich osobních údajů v papírové podobě, jsou tyto informace:

 1. uloženy v bezpečných a uzamčených skladovacích prostorách a v případě potřeby též stejným způsobem archivovány; nebo
 2. naskenovány do našich zabezpečených elektronických systémů (přičemž původní papírové kopie jsou skartovány a zničeny) a v případě potřeby bezpečným způsobem archivovány.

Veškeré osobní údaje poskytnuté online jsou uloženy na našich zabezpečených elektronických systémech a bezpečným způsobem archivovány.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout všem členům skupiny Travelex (tzn. našim dceřiným společnostem, mateřské společnosti a jejím dceřiným společnostem tak, jak stanoví § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám za následujícími účely:

 1. budeme-li prodávat či kupovat určitou společnost či aktiva, jsme oprávněni poskytnout Vaše osobní údaje potenciálnímu prodávajícímu či kupci této společnosti či těchto aktiv;
 2. získá-li společnost Travelex či podstatnou část jejích aktiv nebo mateřskou společnost holdingu Travelex nebo podstatnou část jejích aktiv třetí strana, budou naše údaje o zákaznících tvořit jednu ze součástí převáděného majetku;  
 3. splnění našich povinností vůči poskytovatelům produktů třetích stran, jejichž řešení využíváme, v souvislosti se zajištěním možnosti zpracování Vaší objednávky z jejich strany a zasílání informací o službách či produktech podobných Vámi zakoupeným službám či produktům, pokud jste dříve nevyjádřili přání nebýt takto informováni. (Rádi bychom Vás v této souvislosti upozornili, že poskytovatelé produktů třetích stran mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a společnost Travelex nemůže ručit za způsob, jímž tyto třetí strany budou v souladu se svými zásadami nakládat s Vašimi osobními údaji);
 4. budeme-li povinni poskytnout či sdílet Vaše osobní údaje ke splnění svých zákonných povinností či v rámci vymáhání našich obchodních podmínek (včetně podmínek pro využívání online služeb) či jiných dohod nebo za účelem ochrany práv, majetku či bezpečnosti společnosti Travelex, našich zákazníků i jiných subjektů. Předchozí výčet zahrnuje mimo jiné i sdílení informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodnému jednání a omezování úvěrových rizik.

Vaše osobní údaje shromažďované společností Travelex mohou být přeneseny a uloženy v lokalitě nacházející se mimo území Evropského hospodářského prostoru (dále je jen „EHP“). Zároveň mohou být tyto údaje zpracovávány zaměstnanci pracujícími pro nás či některého z našich dodavatelů (včetně poskytovatelů produktů třetích stran) mimo území EHP. Tito zaměstnanci mohou být pověřeni mimo jiné vyřízením Vaší objednávky, zpracováním Vámi zadaných platebních údajů a zajišťováním pomocných služeb. Poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas s tímto způsobem přenosu, ukládání a zpracování uvedených informací. Společnost Travelex podnikne všechny přiměřené kroky k zajištění toho, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečným způsobem a výhradně v souladu s těmito zásadami.

IP adresy a Cookies

Můžeme shromažďovat informace o Vašich návštěvách Webových stránek a Vašem počítači (včetně Vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, budou-li tyto informace k dispozici) za účelem správy systému a předávání těchto informací reklamním společnostem, jejichž služby využíváme. Ve všech případech se jedná o statistická data o zvyklostech našich uživatelů při používání internetu, která neumožňují zjištění Vaší totožnosti.

Tyto informace shromažďujeme pomocí zvláštního souboru nazývaného „cookie“. Jedná se o krátké informace ukládané prohlížečem na pevný disk Vašeho počítače, které nám pomáhají zlepšovat Webové stránky a umožňují nám identifikovat některé z Vašich preferencí. Při opakované návštěvě našich Webových stránek server společnosti Travelex rozpozná cookie ve Vašem počítači a poskytne nám informace o Vašich předchozích návštěvách.

Většina prohlížečů je ve výchozí konfiguraci nastavena tak, aby soubory cookie automaticky přijímala. Jejich používání však můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby vytváření těchto souborů odmítal. Rádi bychom Vás zároveň upozornili, že pokud Váš prohlížeč není správně nastaven nebo nastavíte-li si jej tak, aby soubory cookie odmítal, nemusíte být schopni Webové stránky používat. Pokud si prohlížeč nenastavíte tak, aby odmítal vytváření souborů cookie, náš systém je při návštěvě Webových stránek automaticky vytvoří.

Rádi bychom Vás zároveň upozornili, že naši reklamní partneři mohou využívat další soubory cookie, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

Odkazy na webové portály třetích stran

Naše Webové stránky mohou podle potřeby obsahovat odkazy na webové portály našich partnerských sítí, reklamních partnerů a přidružených organizací. Rádi bychom Vás upozornili, že pokud využijete jakýkoliv z těchto odkazů, budete přesměrováni na externí webový portál řídící se vlastními zásadami ochrany osobních údajů, za něž neneseme žádnou odpovědnost. Předtím, než provozovateli těchto webových portálů poskytnete své osobní informace, byste se proto měli seznámit s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup k informacím a další Vaše práva

Na základě ustanovení Zákona máte právo přístupu k informacím, které jsou o Vás uchovávány. Toto své právo můžete uplatnit v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Žádosti o poskytnutí informací mohou být přiměřeně zpoplatněny částkou nepřesahující náklady na poskytnutí informací, které o Vás uchováváme.

Na základě Zákona máte zároveň následující práva: (i) právo požadovat opravu údajů, které o Vás uchováváme, (ii) právo požadovat vysvětlení z naší strany v případě podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany Vašeho soukromí nebo způsobem odporujícím platným právním předpisům, (iii) právo požadovat nápravu situace odporující platným právním předpisům, zejména pak v podobě zablokování, opravy, doplnění či likvidace Vašich osobních údajů a (iv) v případě výše uvedených podezření či nezjednání požadované nápravy situace odporující platným právním předpisům právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že Váš souhlas se zpracováváním informací, které nejsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, je dobrovolný, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu (Online.Admin.CZK@travelex.com), v němž uvedete kategorie informací, u nichž si nepřejete, aby je společnost Travelex dále zpracovávala.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv případné změny našich zásad ochrany osobních údajů, k nimž v budoucnu přistoupíme, budou uveřejněny na našich Webových stránkách. Aktuální znění zásad proto podle své potřeby kontrolujte, abyste zjistili, zda nedošlo k určitým změnám. Poskytnutí osobních údajů společnosti Travelex, použití Webových stránek, využití jakékoliv služby nabízené na Webových stránkách, osobně v našich pobočkách nebo telefonicky či zadání objednávky po změně těchto zásad ochrany osobních údajů se považuje za souhlas s jejich novým zněním.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány k 23.05.2013

Odstranění ze seznamu e-mailových adres pro marketingovou komunikaci

Ačkoliv se našim zákazníkům snažíme zasílat pouze informace o produktech či službách, které pro ně mohou být zajímavé, plně respektujeme jejich případné rozhodnutí nebýt tímto způsobem nadále informováni o propagačních akcích a zavádění nových produktů. Pokud si budete přát, aby Vám skupina Travelex informace tohoto druhu nadále nezasílala, sdělte nám to prosím na adresu (Online.Admin.CZK@travelex.com) Ve zprávě uveďte, že si přejete odebrat svou adresu z našeho seznamu pro marketingovou komunikaci. Alternativně můžete použít odhlašovací odkaz, který bude uveden ve všech marketingových e-mailech, které od nás obdržíte.

Kontaktní údaje

Uvítáme veškeré otázky, připomínky a žádosti související s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Svou korespondenci prosím zasílejte na adresu info@travelex.cz 

Global Web Sites