Main Page

TRAVELEX CZECH REPUBLIC A.S.

 

O NÁS

Skupina Travelex byla založena v roce 1976 v Londýně a je jedním z největších světových retailových odborníků v oblasti směnárenských služeb. Naše směnárenské pobočky a bankomaty (ATM) najdete na mezinárodních letištích, nádražích a v turistických centrech po celém světě.

V České republice působí již řadu let společnost Travelex Czech Republic a.s., která se aktuálně soustředí na provozování své sítě bankomatů (ATM) a v malém objemu též na poskytování platební služby Travel Money pro vybrané korporátní klienty na základě registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu udělenou ČNB.

Od června 2017 se vedení společnosti Travelex rozhodlo vybudovat v České republice Shared service centre (Centrum sdílených služeb/CSS) pro rekonciliace a vypořádání plateb bankomatů (ATM) v rámci celosvětové sítě Travelex.

ABOUT US

Travelex Group was founded in London in 1976 and is one of the world’s largest retail foreign exchange specialists.You can find our foreign exchange stores and ATMs at major international airports, railway stations and tourist centres around the world.

In the Czech Republic, has been operating for many years company Travelex Czech Republic a.s., which is currently focusing on the operation of its network of ATMs and in small volume also on the providing of Travel Money payment service for selected corporate clients based on the registration of a small-scale payment service provider granted by the CNB.

Since June 2017, Travelex has decided to build in the Czech Republic a Shared service centre (SSC) for the reconciliation and settlement of ATM payments within the worldwide Travelex network.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní firma: Travelex Czech Republic a.s.
Sídlo: Praha 1, Národní 60/č. org. 28, PSČ 111 21
Identifikační číslo: 416 93 914
DIČ: CZ41693914
Právní forma: Akciová společnost
Datum zápisu do OR: 09. 12. 1991
Registrace: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 1080
Datová schránka: a9jj334

GENERAL INFORMATION

Business name: Travelex Czech Republic a.s.
Registered office: Prague 1, Národní 60/č. org. 28, PSČ 111 21
ID number: 416 93 914
Tax number: CZ41693914
Legal form: Joint-stock company
Date of incorporation: 09. 12. 1991
Registration: Registered in the Commercial Registry of the City Court in Prague, Section B, Entry 1080
Data box: a9jj334

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 • Nákup a prodej valut: Registrace ČNB ke směnárenské činnosti č. j.: 2011/696/761
  Registrace_CNB_ke_smenarenske_cinnosti_c.j._2011-696-761.pdfPozn.: Travelex Czech Republic a.s. aktuálně neprovozuje žádnou směnárenskou pobočku (poslední pobočka, umístěná na čerpací stanici Shell Sv. Kateřina na Rozvadově, byla uzavřena na konci června 2017).
 

SCOPE OF BUSINESS

 • Purchase and sale of foreign currency: CNB Registration on foreign exchange activities No.: 2011/696/761 (only in Czech) Registrace_CNB_ke_smenarenske_cinnosti_c.j._2011-696-761.pdfNote: Travelex Czech Republic a.s. currently operates no foreign exchange store (the last branch located at Shell Petrol Station Sv. Kateřina at Rozvadov was closed at the end of June 2017).
 

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

Sídlo a vedení společnosti, ATM oddělení, ATM HelpDesk, Centrum sdílených služeb (CSS) a oddělení poskytující platební službu Travel Money pro smluvní partnery se nacházejí v centru Prahy na adrese:

Travelex Czech Republic a.s.
Národní 60/č. org. 28 ,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 105 371 (Head office)
Tel.: +420 221 105 336 (ATM team)
Tel.: +420 221 105 276 (Travel Money)
Fax: +420 224 946 748
E-mail:info@travelex.cz
www.travelex.cz

Pro získání více informací o skupině Travelex navštivte naše korporátní webové stránky. Mějte prosím na vědomí, že tyto webové stránky jsou v angličtině: http://www.travelex-corporate.com


Bankomaty (ATM) společnosti Travelex Czech Republic a.s. jsou umístěny na různých místech v České Republice, převážně však v Praze – seznam našich bankomatů naleznete zde: Seznam_bankomatu&List_of_ATMs_Travelex_(ver_Jan2017).pdf  

Vlastnosti bankomatů (ATM):

 • přijímají všechny nejpoužívanější typy platebních karet (Visa, MasterCard, Maestro, aj.),
 • jsou vhodné především pro zahraniční klientelu s platební kartou vystavenou v zahraničí, neboť za výběr z bankomatu platební kartou vydanou v ČR naúčtuje banka klientovi poplatek jako za výběr z bankomatu u cizí banky nebo jako za výběr ze zahraničního bankomatu,
 • nabízejí rychlý a snadný výběr CZK (bankovky v nominální hodnotě CZK 500,- nebo 1000,-),
 • směnný kurz je denně aktualizován a zobrazuje se během transakce
 • nabízejí možnost odsouhlasit kurz a výši výběru z bankomatu
 • nabízejí možnost zrušení transakce v každém kroku výběru
 • nabízejí možnost zobrazit zůstatek peněz na bankovním účtu
 • vydávají transparentní účtenku (žádné skryté poplatky)Další informace a dokumenty k bankomatům (ATM):

 

CONTACTS AND ADDITIONAL INFORMATION

Head office and management, ATM department, ATM HelpDesk, Shared service centre (SSC) and department providing Travel Money payment service for contract partners are located in the centre of Prague at: are located in the centre of Prague at:

Travelex Czech Republic a.s.
Národní 60/č. org. 28 ,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 105 371 (Head office)
Tel.: +420 221 105 336 (ATM team)
Tel.: +420 221 105 276 (Travel Money)
Fax: +420 224 946 748
E-mail:info@travelex.cz
www.travelex.cz  

For more information about Travelex Group visit our corporate website. Please be aware that these websites are in English: http://www.travelex-corporate.com

ATMs of Travelex Czech Republic a.s. are located in various locations in the Czech Republic, but mainly in Prague – a list of our ATMs can be found here:
Seznam_bankomatu&List_of_ATMs_Travelex_(ver_Jan2017).pdf  

ATMs properties:

 • accept all the most used types of payment cards (VISA, MasterCard, Maestro, etc.),
 • are suitable mainly for Expats with payment cards issued abroad, because for withdrawal from our ATM by a payment card issued in the Czech Republic Bank will charge the customer a fee like withdrawal from ATM of other bank or as withdrawal from ATM in abroad.
 • offer quick and easy selection of CZK (banknotes with a nominal value of CZK 500,- or 1.000,-),
 • exchange rate is updated daily and is displayed during a transaction,
 • offer the option to approve the exchange rate and amount of withdrawal from ATM,
 • offer the option to cancel the transaction in every step selection,
 • offer the option to view the balance of the money in a bank account,
 • issue a transparent receipt (no hidden charges)


Further information and documents to the ATMs:

 
Global Web Sites