Main Page

TRAVELEX CZECH REPUBLIC A.S.

 

O NÁS

Skupina Travelex byla založena v roce 1976 v Londýně a je jedním z největších světových retailových odborníků v oblasti směnárenských služeb. Naše směnárenské pobočky a bankomaty (ATM) najdete na mezinárodních letištích, nádražích a v turistických centrech po celém světě.

V České republice působí již řadu let společnost Travelex Czech Republic a.s., která v současné době provozuje jednu směnárenskou pobočku na Rozvadově, dále síť bankomatů (ATM) umístěných převážně v Praze, a která též poskytuje platební služby na základě registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu udělenou ČNB.

ABOUT US

Travelex Group was founded in London in 1976 and is one of the world’s largest retail foreign exchange specialists.You can find our foreign exchange stores and ATMs at major international airports, railway stations and tourist centres around the world.

In the Czech Republic, Travelex Czech Republic a.s., currently operates a foreign exchange store in Rozvadov, a network of ATMs located mainly in Prague, and also provides payment services for corporate clients based on its registration with the CNB as a small payment institution.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní firma: Travelex Czech Republic a.s.
Sídlo: Praha 1, Národní 60/č. org. 28, PSČ 111 21
Identifikační číslo: 416 93 914
DIČ: CZ41693914
Právní forma: Akciová společnost
Datum zápisu do OR: 09. 12. 1991
Registrace: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 1080
Datová schránka: a9jj334

GENERAL INFORMATION

Business name: Travelex Czech Republic a.s.
Registered office: Prague 1, Národní 60/č. org. 28, PSČ 111 21
ID number: 416 93 914
Tax number: CZ41693914
Legal form: Joint-stock company
Date of incorporation: 09. 12. 1991
Registration: Registered in the Commercial Registry of the City Court in Prague, Section B, Entry 1080
Data box: a9jj334

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 

SCOPE OF BUSINESS

 

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

Sídlo a vedení společnosti Travelex Czech Republic a.s., oddělení poskytující platební služby Travel Money pro smluvní korporátní partnery a ATM oddělení se nacházejí v centru Prahy na adrese:

Národní 60/č. org. 28,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 105 371 (Head office)
Tel.: +420 221 105 276 (Travel Money)
Tel.: +420 221 105 336 (ATM team)
Fax: +420 224 946 748
E-mail:info@travelex.cz
www.travelex.cz

Pro získání více informací o skupině Travelex navštivte naše korporátní webové stránky. Mějte prosím na vědomí, že tyto webové stránky jsou v angličtině: http://www.travelex-corporate.com


Směnárenská pobočka společnosti Travelex Czech Republic a.s.
se nachází na adrese:

Čerpací stanice Shell Sv. Kateřina
Dálnice D5, 144. km směr Praha,
348 07 Rozvadov
Tel.: +420 374 795 500
Fax: +420 374 795 522
rozvadov.fx@travelex.cz

TÍMTO SI DOVOLUJEME OZNÁMIT, ŽE V NEDĚLI 25. ČERVNA 2017 VE 14,00 HOD. BUDE TATO POBOČKA Z DŮVODU UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DEFINITIVNĚ UZAVŘENA.

Tato non-stop otevřená směnárenská pobočka na Rozvadově, která je určena především pro turisty a drobnou klientelu, nabízí tyto služby:

 • nákup a prodej cizí měny v hotovosti (AED, AUD, DKK, EUR, JPY, CAD, HUF, NOK, PLN, RUB, SEK, CHF, USD, GPB),
 • nákup cestovních šeků,
 • Western Union,
 • prodej dálničních známek,
 • prodej telefonních karet.

Reklamační řád:


Bankomaty (ATM) společnosti Travelex Czech Republic a.s. jsou umístěny na různých místech v České Republice, převážně však v Praze – seznam našich bankomatů naleznete zde:
Seznam_bankomatu&List_of_ATMs_Travelex_(ver_Jan2017).pdf

Vlastnosti bankomatů (ATM):

 • přijímají všechny nejpoužívanější typy platebních karet (Visa, MasterCard, Maestro, aj.),
 • jsou vhodné především pro zahraniční klientelu s platební kartou vystavenou v zahraničí, neboť za výběr z bankomatu platební kartou vydanou v ČR naúčtuje banka klientovi poplatek jako za výběr z bankomatu u cizí banky nebo jako za výběr ze zahraničního bankomatu,
 • nabízejí rychlý a snadný výběr CZK (bankovky v nominální hodnotě CZK 500,- nebo 1000,-),
 • směnný kurz je denně aktualizován a zobrazuje se během transakce,
 • nabízejí možnost odsouhlasit kurz a výši výběru z bankomatu,
 • nabízejí možnost zrušení transakce v každém kroku výběru,
 • nabízejí možnost zobrazit zůstatek peněz na bankovním účtu,
 • vydávají transparentní účtenku (žádné skryté poplatky).
Další informace a dokumenty k bankomatům (ATM):

 

CONTACTS AND ADDITIONAL INFORMATION

Head office and management Travelex Czech Republic a.s., department providing payment services Travel Money for contract corporate partners and ATM department are located in the centre of Prague at:

Národní 60/č. org. 28,
110 00 Prague 1
Tel.: +420 221 105 371 (Head office)
Tel.: +420 221 105 276 (Travel Money)
Tel.: +420 221 105 336 (ATM team)
Fax: +420 224 946 748
E-mail:info@travelex.cz
www.travelex.cz

For more information about Travelex Group visit our corporate website. Please be aware that these websites are in English: http://www.travelex-corporate.com

Foreign exchange store of Travelex Czech Republic a.s.
is located at:

Shell petrol station Sv. Kateřina Motorway D5, 144. km direction Prague,
Dálnice D5, 144. km směr Praha,
348 07 Rozvadov
Tel.: +420 374 795 500
Fax: +420 374 795 522
rozvadov.fx@travelex.cz

PLEASE NOTE THAT ON SUNDAY, JUNE 25, 2017 AT 2,00 P.M., THIS STORE WILL BE DEFINITIVELY CLOSED DUE TO THE TERMINATION OF THE LEASE CONTRACT.

This non-stop open foreign exchange store at Rozvadov, which is intended mainly for tourists and retail customers, offers the following services:

 • purchase and sale of foreign currency in cash (AED, AUD, DKK, EUR, JPY, CAD, HUF, NOK, PLN, RUB, SEK, CHF, USD, GPB),
 • purchase of Travellers Cheques,
 • Western Union,
 • sale of motorway labels,
 • sale of phone cards.

Complaints procedure:


ATMs of Travelex Czech Republic a.s. are located in various locations in the Czech Republic, but mainly in Prague – a list of our ATMs can be found here:
Seznam_bankomatu&List_of_ATMs_Travelex_(ver_Jan2017).pdf


ATMs properties:

 • accept all the most used types of payment cards (VISA, MasterCard, Maestro, etc.),
 • are suitable mainly for Expats with payment cards issued abroad, because for withdrawal from our ATM by a payment card issued in the Czech Republic Bank will charge the customer a fee like withdrawal from ATM of other bank or as withdrawal from ATM in abroad,
 • offer quick and easy selection of CZK (banknotes with a nominal value of CZK 500,- or 1.000,-),
 • exchange rate is updated daily and is displayed during a transaction,
 • offer the option to approve the exchange rate and amount of withdrawal from ATM,
 • offer the option to cancel the transaction in every step selection,
 • offer the option to view the balance of the money in a bank account,
 • issue a transparent receipt (no hidden charges).

Further information and documents to the ATMs:

 
Global Web Sites